Aeroklub ČR Aeroklub Česke Budějovice Plachtařské mistrovství regionů ČR 2004
Pondělí   11:38
17. června 2024
Uživatel:

Heslo:

Místní propozice pro OTEVŘENÉ
PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ REGIONŮ ČR

Propozice zpracoval Luděk Kluger

Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR

ve dnech 25. 7. - 7. 8. 2004

Aeroklub České Budějovice na letišti Hosín.

Obsah

1. Základní ustanovení

Soutěž je pořádána v souladu se Sportovním řádem díl 3. - Kluzáky, Dodatku (Annexu) A
k tomuto řádu a Sportovním řádem - všeobecný díl.

Dále je pro tuto soutěž závazným dokumentem Soutěžní řád AeČR - bezmotorové létání
(dále jen SŘ) platný od 1. 1. 2004, ve kterém jsou uvedeny odchylky od výše uvedených dokumentů.

Dále z hlediska zařízení pro kontrolu letu je závazné stanovisko uvedené v Zápise z jednání plachtařské komise ze dne 18. 10. 2003.

Postupy a procedury vyplývající z těchto dokumentů jsou zpracovány v těchto Místních propozicích.

A. Údaje o soutěži

1.2. Název soutěže

Otevřené Plachtařské mistrovství regionů ČR

1.3. Místo konání soutěže - údaje o letišti

Místem konání soutěže je Letiště Hosín - LKHS
Zeměpisná šířka (Latitude): 49°04'24'' N
Zeměpisná délka (Longitude): 014°29'42'' E
Nadmořská výška (ELEV): 494 m/1621 ft
Dráha (RWY): 060°/240° (1000x50 m, tráva)
Frekvence (FREQ): 130,200 MHz

1.4. Časový rozvrh soutěže

Termín oficiálních přihlášek a zaplacení vkladů: 15. 6. 2004
Termín pro změnu třídy: 24. 7. 2004
Registrace: 24. 7. 2004 (So) od 10:00 do 19:00
Porada účastníků soutěže: 24. 7. 2004 (So) ve 20:00
Oficiální zahájení + 1. briefing: 25. 7. 2004 (Ne) v 10:00
Soutěžní období: 25. 7. 2004 (Ne) - 7. 8. 2004 (So)
Závěrečná párty: 7. 8. 2004 (So) od 19:00
Oficiální ukončení soutěže: 8. 8. 2004 (Ne) od 11:00
Odjezdy a odlety: 8. 8. 2004 (Ne)

1.5. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je Aeroklub České Budějovice z pověření AeČR.

Adresa:

Aeroklub České Budějovice
Letiště Hosín
373 41 Hluboká nad Vltavou

Telefon: (+420) 387 220 716
Telefon GSM: (+420) 777 271 751
Fax: (+420) 387 220 846

E-mail

regiony@hosin.info (PMRG04)
aeroklub.hosin@pohoda.com

Web

http://regiony.hosin.info
http://www.hosin.info

1.6. Organizační štáb soutěže

Luděk Kluger, tel.: +420 777 045 540
Ředitel soutěže, předseda organizačního štábu

Josef Bušek, tel.: +420 603 203 623
Zástupce ředitele soutěže

Jiří Cihlář, tel.: +420 602 809 581
Hlavní rozhodčí

Josef Bušek
Task Setter

Jiří Liška, tel.: +420 604 158 157
Technik

Lenka Kuthanová, tel.: +420 777 656 066
Hospodář

Jan Horák, tel.: +420 732 226 175
Meteorolog

1.7. Jury

Jaroslav Vach
Předseda jury

Alexander Kubovec, Lenka Kuthanová
Členové jury

B. Všeobecně

1.8. Cíle soutěže

Hlavní cíle otevřeného Plachtařského mistrovství regionů ČR (dále jen PMRG04) jsou:
 • určit regionální Mistry ČR pro rok 2004 v kategoriích:
 • regionální Mistr ČR v klubové třídě
 • regionální Mistr ČR v kombinované třídě
 • regionální Mistryně ČR
 • mistry jednotlivých regionů
 • stanovit nominaci na soutěže PMRg a PMČR v roce 2005
 • podporovat a propagovat bezmotorové létání na území ČR a okolních států
 • porovnat výkonnost jednotlivých soutěžících - účastníků PMRG04

  1.9. Třídy soutěže

  Na základě platného SŘ se PMRG04 bude konat v těchto třídách:

  1.9.1. Klubová třída s handicapem
  Soutěže Klubové třídy se mohou zúčastnit pouze kluzáky
  splňující podmínky odstavce 7.7.6. Sportovního řádu FAI, dílu 3 (dále jen SC3) a zařazené do indexového listu DAeC.

  Soutěže Klubové třídy se mohou zúčastnit všechny kluzáky s indexem DAeC rovným nebo nižším 106.
  Soutěžní tratě budou vyhlašovány na kluzák s indexem DAeC 100 (ASW-19).
  Vodní přítěž není povolena.

  1.9.2. Kombinovaná třída s handicapem
  Soutěže Kombinované třídy se mohou zúčastnit všechny kluzáky zařazené do indexového listu DAeC.
  Soutěžní tratě budou vyhlašovány na kluzák s indexem DAeC 108 (Discus).
  Vodní přítěž je povolena.


  1.9.3. Handicapový faktor
  Pro porovnání výkonnosti kluzáků různých typů slouží jejich Handicap H.
  Soutěž bude bodována za použití vzorců, obsahujících handicapový faktor.
  Základem pro stanovení handicapů je Indexový list německého aeroklubu DAeC, který je dostupný zde.

  Pro účely soutěže bude platit poslední platná aktualizace indexů DAeC uveřejněná na webu v době zahájení soutěže. Pokud není typ kluzáku uveden v seznamu DAeC, bude použit handicap kluzáku uvedený v pravidlech CPS pro soutěžní rok 2004. V případě že kluzák není uveden ani v seznamu DAeC ani v pravidlech CPS 2004, je nutné postupovat podle SŘ 5.1.7 Handicapy těchto kluzáků budou upřesněny na poradě účastníků soutěže dne 24. 7. 2004.

  1.10. Platnost soutěže

  Pro platnost soutěže platí všechna ustanovení platného SŘ.
  Minimální počet startujících (členů AeČR) ve třídě, nutný pro její otevření, a pro vyhlášení regionálního Mistra ČR v dané třídě je 10.

  Podmínkou pro vyhlášení regionální Mistryně ČR je účast minimálně 10 žen na PMRG04, členek AeČR, bez ohledu na to, ve které třídě startují.

  Disciplína je bodována za předpokladu, že minimálně 25% soutěžících ve třídě, kteří v daný den provedli soutěžní vzlet, přesáhne 100 km handicapované vzdálenosti.

  Soutěž bude platná, pokud se v období od 25. 7. do 7. 8. 2004 uskuteční v obou třídách alespoň 4 bodované soutěžní úkoly.

  1.11. Pravidla létání a bezpečnost letu

 • Soutěžící musí dodržovat pravidla letu VFR
 • létání v mracích je zakázáno
 • za letu je pilot povinen vyhnout se všem prostorům označeným jako nebezpečné, zakázané, nebo omezené, vyjma prostorů stanovených na briefingu
 • minimální výška letu ve čtvrté zatáčce je 50 m AGL,
 • na briefingu mohou být stanovena další pravidla upravující bezpečnost letového provozu
 • nebezpečné létání bude penalizováno dle odstavců 8.8. a 8.9. Annexu A (List standardních penalizací) a odstavce 1.41. těchto Místních propozic

  C. Soutěžící

  1.12. Vklad

  Vklad soutěžícího je 5.300,- CZK.

  Vklad musí být zaplacen nejpozději do 15. 6. 2004 složenkou nebo bankovním převodem na účet Aeroklubu České Budějovice.

  Jako variabilní symbol uvede soutěžící své rodné číslo.
  Variabilní symbol slouží k identifikaci platby soutěžícího.
  Z vkladu bude kryto startovné na krytí organizačních výdajů.
  Všem soutěžícím bude u AK České Budějovice zřízeno osobní konto.
  O stavu konta budou soutěžící průběžně informováni.
  Před koncem soutěže bude s každým soutěžícím provedeno konečné vyúčtování.
  Povinností soutěžícího je mít u AK České Budějovice neustále kladné konto.
  V případě záporného konta může být soutěžícímu odepřen soutěžní vzlet.
  Soutěžící může na účet AK České Budějovice zaslat finanční částku nad rámec vkladu,
  která mu bude automaticky připsána na osobní konto.

  1.13. Nominace

  Nominace soutěžících na PMRg 2004 se řídi pravidly ustanovenými ve SŘ.
  Soutěž je otevřena i pro zahraniční účastníky dle bodu 6. SŘ.

  1.14. Celkový počet povolených přihlášek

  Kapacitní omezení letiště Hosín je 60 soutěžících kluzáků.
  Při vyšším počtu přihlášených soutěžících může Organizátor odmítnout účast volně nominovaných a zahraničních účastníků.
  Maximální počet soutěžních kluzáků v jedné třídě je 50.

  1.15. Přihlášky a Propozice

  Všem nominovaným soutěžícím i náhradníkům bude do domovského Aeroklubu zaslána přihláška v papírové formě.
  Přihláška bude společně s Propozicemi soutěže publikována v elektronické formě na webové stránce soutěže http://regiony.hosin.info.

  Propozice soutěže budou publikovány pouze v elektronické formě.
  Řádně vyplněná přihláška soutěžícího musí být společně s potvrzením o zaplacení vkladu odeslána nejpozději do 15. 6. 2004 na kontakt uvedený v bodě 1.5. těchto Místních propozic.

  1.16. Doklady soutěžícího

  1.16.1. Soutěžící předloží při registraci následující osobní doklady:
 • platný průkaz pilota kluzáků, včetně osvědčení o zdravotní způsobilosti 2. třídy (Medical Certificate Class II.)
 • platný průkaz radiofonisty
 • zápisník letů
 • osobní cestovní doklad (pas)
 • průkaz člena AeČR s platnou známkou pro létajícího člena na rok 2004

  1.16.2. Soutěžící předloží při registraci následující doklady o kluzáku:
 • palubní deník kluzáku
 • platné potvrzení o údržbě
 • osvědčení o letové způsobilosti kluzáku platné alespoň do 10. 8. 2004
 • osvědčení o zápisu kluzáku do leteckého rejstříku
 • osvědčení o zaplacení povinného ručení kluzáku vůči třetím osobám alespoň na dobu soutěže (od 25. 7. do 7. 8. 2004), na částku 1.000.000, CZK (nejméně) s platností pro ČR,
 • platné povolení letadlové radiostanice,
 • záznamník padáku platný alespoň 10. 8. 2004 Organizátor soutěže doporučuje havarijní pojištění kluzáku na dobu soutěže s platností pro tuto soutěž.

  D. Technické požadavky

  1.17. Zařízení pro kontrolu letu

  Pro kontrolu letu může být použito jedno primární a jedno záložní zařízení pro kontrolu letu.
  1.17.1. Primární zařízení
  Pro kontrolu letu musí být použito alespoň jedno zařízení GNSS FR splňující požadavky bodu 5.4. Annexu A. Seznam schválených zařízení GNSS FR je uveden na webové stránce FAI http://www.fai.org/gliding pod odkazem GNSS FR. Soutěžící musí zajistit pro své GNSS FR zdroj, napájecí a datový kabel sloužící pro download dat do PC. Procedura manipulace s GNSS FR bude upřesněna na poradě účastníků soutěže dne 24. 7. 2004. Plachtařská komise může jako primární zařízení povolit zařízení splňující požadavky pro GNSS FR, dosud však neschválená FAI pro tento účel.

  1.17.2. Záložní zařízení
  Pro kontrolu letu může být použito záložní zařízení. Jako záložní zařízení může být použito buď zařízení GNSS FR podle odstavce 1.17.1. těchto místních propozic, nebo zařízení nehomologované, schválené pro tento účel Plachtařskou komisí AeČR.

  1.17.3. Kontrola výšky a nepřetržitosti letu
  V případě použití záložního nehomologovaného zařízení pro kontrolu letu musí být kluzák vybaven zařízením zaznamenávajícím tlakovou výšku - barografem. Ke GNSS FR, nebo barografu musí pilot na vyžádání doložit cejchovní křivku, která není starší 2 let. Jako barograf je možné použít elektronický barograf zaznamenávající barometrickou výšku určený pro závěsné létání, nebo paragliding, při splnění podmínek uvedených v příloze F platných Pravidel CPS. Před soutěžním vzletem je soutěžící povinen předložit svůj barograf ke kontrole oficiálnímu pozorovateli, který provede jeho kontrolu a zaplombování. Přípravu barografu si zajišťuje soutěžící. Procedura manipulace s barografy bude upřesněna na poradě účastníků soutěže dne 24. 7. 2004.

  1.17.4. Fotokontrola nemůže být použita pro kontrolu letu.

  1.18. Letecká mapa

  Každý soutěžící bude vybaven aktuální leteckou mapou zobrazující platnou ICAO situaci území ČR a obsahující všechny prostory důležité pro letecký provoz.

  1.19. Přístroje

  umožňující let za IFR, nebo v mracích, musí být buď vymontovány z kluzáku nebo musí být prokazatelně znemožněna jejich funkce,

  1.20. Požadavky na protikolizní značení kluzáků

  Reflexní protikolizní značení soutěžních kluzáků není nařízeno, je ale doporučeno.

  1.21. Postupy pro kontrolu hmotnosti letadla

  Hmotnost kluzáku nesmí překročit maximální povolenou vzletovou hmotnost kluzáku stanovenou letovou příručkou při dodržení ustanovení odstavce 4.2. Annexu A. Kluzáky klubové třídy musí celou soutěž absolvovat při letové hmotnosti, s kterou odstartovaly do 1. soutěžního úkolu. Organizátor může před vzletem kontrolovat vzletovou hmotnost kluzáků.

  E. Všeobecné letové postupy

  1.22. Jednotky

  Oficiální čas soutěže: středoevropský letní čas (SELČ)
  Rychlost: km/h
  Rychlost větru: kt (Knoty)
  Síla stoupání: m/s
  Výška: m, ft, FL (×100 ft)
  QFE m (AAL)
  QNH m (MSL)
  QNH Altitude ft (MSL)
  Letová hladina (Flight Level) FL (×100 ft) (výškoměr na 1013,25 hPa)
  Vzdálenost m, km

  1.23. Radiová korespondence

  Dispečer AFIS a příletová páska na letišti Hosín budou po celou dobu závodů na frekvenci 130,200 MHz. Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit pro soutěžní lety frekvence, na kterých je komunikace soutěžících zakázána. Tyto frekvence budou stanoveny na briefingu.

  F. Letové úkoly

  1.24. Typy vyhlašovaných letových úkolů

  Během PMČR 2003 budou vyhlašovány tyto letové úkoly:
 • Soutěžní - rychlostní lety po deklarované trati
 • Rychlostní úloha přes určené prostory - rychlostní lety přes AA (plochy)
 • Úloha na vzdálenost přes určené prostory - na vzdálenost přes AA (plochy) V průběhu soutěže musí Organizátor zvolit alespoň dva různé typy úloh, ale žádná z nich nesmí být použita při více než 67 % soutěžních dnů Mistrovství. Penalizace M (viz. bodovací vzorec) pro piloty, kteří nedosáhli cíle u rychlostních a vzdálenostních disciplín nebude použita.

  G. Soutěžní postupy

  1.25. Hranice letiště

  Hranice letiště Hosín jsou stanoveny komunikacemi a polními cestami v okolí VPP LKHS
  jsou graficky stanoveny Přílohou 1.

  1.26. Hranice místa konání soutěže

  Jsou stanoveny Přílohou 2 - SUA - soutěžní oblast.

  1.27. Vzdušný prostor

  Pro kontrolu narušení omezených a zakázaných prostorů budou použity oficiální soubory se vzdušným prostorem ČR zpracované PK AeČR pro rok 2004.

  1.28. Porada účastníků soutěže

  Před zahájením soutěže dne 24. 7. 2004 ve 20:00 svolá Organizátor poradu všech soutěžících a účastníků soutěže, na které budou doplněna pravidla soutěže a vysvětlena organizace a zvláštnosti letového provozu na letišti Hosín.
  Účast všech soutěžících na této poradě je povinná.

  1.29. Briefing

  Briefing se bude konat každý den zpravidla v 10:00 hodin.
  Budou na něm podávány informace týkající se denního úkolu, meteorologické informace, informace o omezeních ve vzdušném prostoru, případně jiné důležité informace.
  Termín briefingu může organizátor posunout dle aktuální situace.
  Tuto změnu oznámí účastníkům soutěže včas a vhodným způsobem.
  Účast na briefingu je povinná pro všechny soutěžící.
  Výjimky povoluje ředitel soutěže.

  1.30. Plnění vodou

  Organizátor zajistí plnící místa s hadicemi pro plnění vodou.
  Pro urychlení procedury plnění vodou doporučuje soutěžícím zajistit si vlastní kanystry.

  1.31. Grid

  Transporty kluzáků na Grid si soutěžící zajišťují individuálně.
  Soutěžní kluzáky musejí být na Gridu před časem stanoveným Organizátorem.
  Pokud nebude kluzák na Gridu ve stanoveném čase, může být soutěžícímu zamezeno Organizátorem v umístění kluzáku na Gridu do doby bezpečného ukončení vzletů. Kluzáky budou rovnány na Gridu v takovém pořadí, aby byla dodržena vylosovaná řada startovního pořadí soutěžícího. Pořadí kluzáku v rámci startovní řady může být zaměněno s kluzáky ve stejné startovní řadě. Vypouštění vodní přítěže na Gridu bude upřesněno každý den na briefingu. V době hromadného vzletu a přistání musí být všechna vozidla umístěna mimo vzletový a přistávací pás (VPP) na místě vyhrazeném Organizátorem. Všechna vozidla se budou po VPP pohybovat s rozsvícenými tlumenými světly.

  1.32. Aerovleky

  Cena aerovleku do 600 m AAL činí 480,- CZK. Soutěžící kluzák se vypne ve stanoveném místě vypnutí po zamávání křídel vlečného letounu.
  Předčasné vypnutí je zakázáno.

  1.33. Postupy pro vzlet motorových kluzáků

  Motorizované kluzáky se mohou soutěže zúčastnit v obou třídách (Klubové a Kombinované) za předpokladu, že mají plně funkční zařízení zaznamenávající chod motoru ve spojení s GNSS FR.

  1.33.1. Jestliže je vzlet uskutečněn vlastní pohonnou jednotkou, pak musí být tato jednotka vypnuta v určeném prostoru vypnutí pod maximální výškou vypnutí. Motorizované kluzáky musí sledovat při letu do prostoru vypnutí trajektorii letu vlečných letounů.

  1.33.2. V případě požadavku dalšího soutěžního vzletu musí před jeho uskutečněním motorový kluzák přistát bez spuštění své pohonné jednotky.

  1.33.3. Soutěžní let bude po protnutí odletové pásky považován za ukončený v místě, ve kterém byla spuštěna pohonná jednotka.

  1.34. Odletová procedura

  Pro odlety bude použita odletová procedura Odletové pásky dle odstavce 7.4.2.b.(i) Annexu A.

  Přímá linie 3km na každou stranu se středem v publikovaném výchozím bodu trati, kolmá na první rameno trati (spojnice VBT a 1. OB nebo střed AA). Soutěžní třídy mají rozdílné VBT.

  1.34.1. Výškové postupy pro odlety
  Organizátor může stanovit maximální povolenou výšku odletu vyjádřenou v metrech QNH.

  1.34.2. Radiové postupy pro odlet
  Otevření odletu bude vyhlášeno rádiem na frekvenci 130,200 MHz a vytyčením pozemního znaku v blízkosti věže LKHS. Oznámení o otevření odletu bude vyhlášeno rádiem celkem 3×, a to 5 minut a 1 minutu před otevřením odletu a v čase otevření odletu.

  Radiové hlášení odletů soutěžících není požadováno.

  1.34.3. Použití Event Markeru není požadováno.

  1.34.4. Časový interval mezi odlety není stanoven.

  1.35. Cílová procedura

  Pro přílety bude použita procedura Cílového kruhu dle odstavce 7.7.1.b. Annexu A.
  Cílový kruh je definován poloměrem 2 km a středem ve vztažném bodu letiště Hosín.
  Minimální nadmořská výška pro dosažení cílového kruhu není stanovena.
  Cílová procedura je zobrazena v Příloze 7.

  1.36. Doletové postupy

  Při příletu na letiště Hosín bude soutěžící na frekvenci 130,200 MHz.
  Soutěžící nahlásí rádiem pátý kilometr od vztažného bodu LKHS
  (hlášení tedy provede na 3 km před dosažením cílového kruhu).

  Po protnutí cílového kruhu se soutěžící rozhodne:
 • buď pro přímé přiblížení a přistání - v tomto případě nahlásí ihned po protnutí cílového kruhu dlouhé finále a později v blízkosti RWY i krátké finále dráhy v používání, či záložního pásu.
 • nebo pro let po okruhu - v tomto případě nahlásí polohu po větru a později finále dráhy v používání či záložního pásu

  Při radiové korespondenci s Hosín Info soutěžící vždy uvede svoje startovní číslo.

  1.37. Předání letové dokumentace

  Soutěžící po letu předá proti podpisu své primární záznamové zařízení sportovní komisi soutěže k vyhodnocení - postup bude stanoven na poradě účastníků soutěže.

  Má-li pochyb o záznamu primárního zařízení, může proti podpisu předat i záložní zařízení. Předání GNSS FR po letu musí být provedeno do 30 minut po přistání na letišti Hosín. V případě přistání mimo LKHS předá soutěžící GNSS FR v nejkratším možném termínu po svém návratu. Zpoždění může být penalizováno.

  Při předávání GNSS FR nahlásí soutěžící ústně splnění/nesplnění letového úkolu. V případě nesplnění úkolu nahlásí také počet dosažených traťových bodů (ploch AA). Po vyhodnocení GNSS FR si soutěžící vyzvedne své záznamové zařízení proti podpisu zpět.

  1.38. Přistání do terénu

  Transporty po přistání do terénu si soutěžící zajišťují individuálně.
  Po přistání do terénu musí soutěžící urychleně oznámit své přistání Organizátorovi. Oznámení místa přistání musí obsahovat přesnou polohu místa přistání (např. ve formě zeměpisných souřadnic), čas přistání a dosažené traťové body.

  Oznámení místa a času přistání je důležité z hlediska SAR (pátrání a záchrany) a pro zpracování předběžných výsledků letového úkolu.

  1.39. Zpětné převleky

  Organizátor zajistí zpětné převleky v ceně 70,- CZK za letovou minutu.
  Soutěžící může pro převlek využít služeb letiště, na kterém přistál.
  Musí však nahlásit telefonicky přistání do terénu a po příletu a zařazení do letištního okruhu letiště Hosín ohlásit rádiem, že se jedná o převlek.

  H. Bodování

  1.40. Bodovací systém

  Pro bodování PMRG04 bude použit 1000-bodový bodovací systém podle odstavce 8.4. Annexu A.

  1.41. Seznam penalizací

  Penalizace budou udělovány na základě Seznamu schválených penalizací dle odstavce 8.9. Annexu A.
  Pro aplikaci penalizací při použití 1000-bodového bodovacího systému platí mimo jiné ustanovení odstavce 8.8.1.a. Annexu A. V případě, že důvod penalizace není uveden v Annexu A, stanoví bodovou hodnotu penalizace Ředitel soutěže.

  I. Protesty

  1.43. Protestní lhůta

  Protest lze podat pouze proti neoficiálním výsledkům.
  Lhůta na podání protestu proti neoficiálním výsledkům je 24 hodin od času jejich zveřejnění.
  Po uplynutí této lhůty se výsledky stávají oficiálními.
  V případě posledního soutěžního dne se lhůta na podání protestu zkracuje na 3 hodiny.

  1.44. Poplatek za protest činí 500,- CZK

  2. Ceny a služby

  (neuvedené v části 1. Místních propozic)

  2.1. Ubytování v kempu

  Organizátor zajistí pro soutěžící kemp v areálu letiště Hosín v ceně: 75,- Kč / osobu / den.

  V ceně za ubytování v kempu je zahrnuta elektrická přípojka.
  Děti do 10 let budou v kempu ubytovány zdarma.
  Povinností soutěžícího je nahlásit Organizátorovi všechny ubytované osoby starší 10-ti let.

  Organizátor doporučuje soutěžícím využívat přednostně plynových tepelných spotřebičů před elektrickými kvůli zajištění bezporuchového chodu elektrické sítě v kempu.

  2.2. Stravování

  Pořadatel zajistí pro zájemce možnost stravování
  (snídaně, balíček, večeře) v hodnotě 150,- CZK/osobu/den/ v restauračním zařízení na letišti Hosín.

  2.3. Hangárování

  Aeroklub České Budějovice je schopen zajistit hangárovací kapacitu pro max. 20 soutěžních kluzáků.
  Tato kapacita bude rezervována především pro kluzáky typu VSO-10 bez vlastního krytého transportního vozu.

  3. Závěrečná ustanovení

  3.1. Podepsáním přihlášky na PMRG04

  (případně jejím zasláním e-mailem nebo faxem) soutěžící:
 • potvrzuje, že rozumí a ovládá platný Sportovní řád FAI (všeobecný díl, díl 3 a Annex A)
 • potvrzuje, že je seznámen s dokumenty uvedenými v odstavci 1.1. těchto Místních propozic
 • potvrzuje, že rozumí požadavkům těchto Místních propozic vydaných pro PMRG04 a zavazuje se je dodržovat
 • souhlasí se shromažďováním a vedením svých osobních údajů v databázi AK České Budějovice a s jejich předáváním sekretariátu AeČR,
 • souhlasí se zveřejňováním svého jména, příslušnosti k domovskému aeroklubu, sportovní kvalifikace a sportovních výkonů, případně vybraných osobních údajů se vztahem k PMRG04 v informačních médiích.

  3.2. Na webové stránce

  http://regiony.hosin.info budou průběžně publikovány informace týkající se soutěže.
  Doporučujeme závodníkům pravidelně sledovat tuto stránku.

  4. Přílohy

  4.1. Příloha 1 - Hranice letiště, kemp, umístění transportních vozů a kotvení letadel
  4.2. Příloha 2 - Hranice soutěžní oblasti
  4.3. Příloha 3 - Grid, vzlety a přistání na dráze 060°
  4.4. Příloha 4 - Startovní procedura pro vzlety na dráze 060°
  4.5. Příloha 5 - Grid, vzlety a přistání na dráze 240°
  4.6. Příloha 6 - Startovní procedura pro vzlety na dráze 240°
  4.7. Příloha 7 - Cílová procedura - Cílový kruh

  Poznámka: Na některých přílohách stále pracujeme, budou včas doplněny a aktualizovány.

  Viz. též: Dokumenty ke stažení a Letiště Hosín

  .. nahoru ..

  - © Aeroklub České Budějovice, Letiště Hosín - PMR ČR 2004